Allt du behöver från startbesked till slutbesked

av | jan 9, 2024

Teknikhuset i Västerbotten AB förklarar vad skillnaden är mellan en energiberäkning och en energideklration och när dessa tjänster behövs

Vad ska lämnas in eller visas innan startbesked?

För att påbörja byggnationen av ett projekt krävs noggrann planering och efterlevnad av specifika steg och krav för att säkra både bygglov och startbesked. Den här guiden ger en översikt över hela processen från startbesked till slutbesked och betonar vikten av att förstå de lagar och regler som styr byggprocessen i din region.

Bygglovsansökan och förberedelser

Den första formella åtgärden är att skicka in en bygglovsansökan till din lokala bygglovsmyndighet. Ansökan bör vara komplett med detaljerade ritningar och tekniska dokument. I vissa områden kan det också krävas att du utser en kontrollansvarig för att övervaka byggprocessen och säkerställa efterlevnad av regler.
Ett viktigt steg bygglovshandläggningen är grannsamrådet, där du informerar grannarna om ditt projekt och tar hänsyn till deras synpunkter. Viktigt är att grannens/grannarnas medgivande följer med i bygglovsansökan så sparar ni tid i handläggningen.
Därefter följer en väntetid under handläggningstiden, varierande beroende på plats och projektets omfattning.

Bygglovsbeslut och godkännande

Efter handläggningstiden utfärdar bygglovsmyndigheten ett bygglovsbeslut som antingen godkänner eller avslår ansökan. Vid godkännande beviljas bygglov och processen fortsätter till nästa steg.

Startbesked och tekniskt samråd

För att få ett startbesked krävs ett godkänt bygglovsbeslut. I vissa fall krävs ett tekniskt samråd innan byggnationen påbörjas. Det tekniska samrådet inkluderar handläggaren/inspektören, kontrollansvarig och byggherren.

Handlingar till startmötet

Till startmötet och ansökan om startbesked kan krävda handlingar inkludera kontrollplan, bevis om färdigställandeskydd, konstruktionsritningar, ventilationsritningar, geoteknisk undersökning, energiberäkning, VVS-ritningar, situationsplan/yttre VA, och brandskydd, fuktskyddsbeskrivning.

Påbörjande av byggprocessen med startbesked

Efter godkännande av bygganmälan eller arbetsplan och uppfyllelse av eventuella villkor utfärdar bygglovsmyndigheten ett startbesked, vilket markerar tillståndet att påbörja själva byggprocessen.

Slutbesked och avslutning av byggnationen

När bygget är färdigt skickas ett slututlåtande och handlingar till byggenheten som underlag för ett slutbesked. Bostaden får inte tas i bruk förrän ett slutbesked har utfärdats. Slutbeskedet bekräftar att byggnationen har genomförts enligt godkända planer och uppfyller alla nödvändiga krav och regler.

Kvalitet på ritningar och avslutande råd

Vid ansökan om bygglov och startbesked är det avgörande att ritningarna är av hög kvalitet. De bör vara fackmannamässigt utförda, skalenliga och måttsatta. Ritningarna bör vara svartvita och utförda på olinjerat och orutat papper. Alla mått bör anges i meter med två decimalers noggrannhet, och plan-, fasad- och sektionsritningar ska överensstämma med varandra. Detta säkerställer en smidig process från startbesked till slutbesked och understryker vikten av noggranna ritningar under hela bygglovsprocessen.

Följande handlingar kan krävas vid ansökan om startbesked

• Kontrollplan
• Bevis om färdigställandeskydd
• Konstruktionsritningar
Ventilationsritningar
• Geoteknisk undersökning
Energiberäkning
VVS-ritningar
• Situationsplan/yttre VA
• Brandskydd
• Fuktskyddsbeskrivning

Tidsramen för att erhålla ett startbesked varierar men det ges oftast efter det att de nödvändiga handlingarna har godkänts.

Att ha i åtanke

Observera att din ansökan måste inkludera alla nödvändiga uppgifter, ritningar och andra handlingar som krävs för att bygglovsenheten ska kunna effektivt handlägga ansökan och fatta beslut. För att möjliggöra en snabb handläggning är det av yttersta vikt att säkerställa att samtliga handlingar är fullständiga, korrekta och tydliga.

Författare

Esbjörn Lindberg

Har du frågor? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Hör av dig!

Vi levererar energiberäkningar i hela Sverige. Ofta inom 48 timmar!

Esbjörn Lindberg

Esbjörn Lindberg
Projektledare
070-219 77 69